CONGRATULATION 30th Anniversary

March 03, 2018
เนื่องในโอกาสครบรอบการดำเนินงาน 30 ปี  บริษัท เวสตัน ไมเออร์ จำกัด เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2560 ถือโอกาสสำคัญนี้มอบรถพยาบาลแก่โรงพยาบาลปากเกร็ด เพื่อใช้ในการช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉิน นอกจากนี้ยังได้ร่วมสมทบทุนในการทำกิจกรรม เพื่อสังคมแก่วัดแม่พระองค์อุปถัมภ์กรุงเทพกรีฑา หลังจากนั้นได้นำพนักงานร่วมเดินออกกำลังกายชมสวนที่สวนศรีนครเขื่อนขันธ์ และชมตลาดน้ำบางน้ำผึ้ง