ANDRITZ FIBREFLOW DRUM PULPER

CONTACT FOR MORE INFORMATION

ข้อมูลทั่วไป

เครื่องตีเยื่อกระดาษแบบไหลผ่านดรัมของแอนดริทซ์  ใช้สำหรับการคัดแยกเส้นใยและสิ่งปนเปื้อนชิ้นใหญ่สำหรับกระดาษที่นำกลับมาใช้ใหม่ทุกประเภท โดยสามารถรองรับกำลังการผลิตที่สูงและใช้พลังงานต่ำในเครื่องเดียวกัน ทำให้เครื่องตีเยื่อกระดาษแบบไหลผ่านดรัมเป็นตัวเลือกที่ต้องการสำหรับการตีเยื่อแบบต่อเนื่อง. โดยวัตถุดิบที่มาจากกระดาษที่เป็นขยะจะถูกแยกเส้นใยออกมาโดยการหมุนอย่างต่อเนื่อง (โดยการทำให้หล่นและตกลงมา) ซึ่งทำให้สามารถแยกเส้นใยออกจากสิ่งปนเปื้อนได้อย่างนุ่มนวล ซึ่งจะแยกสิ่งปนเปื้อนออกมาอย่างต่อเนื่องและเป็นไปโดยอัตโนมัติ

การทำงานและการใช้งานที่เกี่ยวข้อง

ดรัมเป็นอุปกรณ์หมุนที่ประกอบด้วยสองส่วน (การตีเยื่อและการคัดกรองเยื่อ) และแยกเศษวัสดุออกจากเส้นใยโดยมีการสูญเสียเส้นใยน้อยที่สุด ในส่วนที่ทำให้เยื่อเปียก จะมีการแยกสารเคมีออกจากเส้นใยด้วย โดยการแยกเส้นใยและนำเส้นใยกลับมาใช้ใหม่จะดำเนินการในส่วนการคัดกรอง

ประโยชน์ที่จะได้รับ

  • คุณภาพในการตีเยื่อสูงสุด – เพิ่มประสิทธิภาพในการแยกหมึกและเพิ่มความสว่างที่ดีขึ้น – ต้องขอบคุณแนวคิดในการตีเยื่อกระดาษอย่างนุ่มนวล และการกำจัดสิ่งปนเปื้อนชิ้นใหญ่อย่างมีประสิทธิภาพด้วยการสูญเสียเส้นใยให้น้อยที่สุด
  • ความพร้อมใช้งานสูงสุดเนื่องจากการออกแบบดรัมมาให้ไม่ทำให้เกิดการสะสมของลวดภายในดรัม
  • กลไกที่เชื่อถือได้และได้รับการพิสูจน์แล้ว
  • ต้นทุนการผลิตที่ต่ำที่สุดด้วยการบำรุงรักษาเล็กน้อยและใช้เพียงไดรฟ์เดียวในการทำให้เกิดการหมุนอย่างมีประสิทธิภาพ
  • เหมาะสำหรับกระดาษที่นำกลับมาใช้ใหม่ทุกประเภท