ANDRITZ HIGH CONSISTENCY CLEANER

CONTACT FOR MORE INFORMATION

ข้อมูลทั่วไป

ซีรีส์ RB ที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางขนาดใหญ่ ใช้สำหรับทำความสะอาดอนุภาคหนักแบบสองขั้นตอนในการใช้งานเส้นใยรีไซเคิล

การทำงานและการใช้งานที่เกี่ยวข้อง

เครื่องแยกสิ่งสกปรกรุ่นนี้มีเส้นผ่านศูนย์กลางขนาดใหญ่เพื่อใช้สำหรับกำจัดสิ่งปนเปื้อน เช่น ทราย, โลหะ, แก้ว และ สิ่งปนเปื้อนขนาดใหญ่ เครื่องแยกสิ่งสกปรกใช้งานร่วมกับที่ดักขยะเพื่อลดการสูญเสียเส้นใย. การใช้งานฟีดเฮดที่แตกต่างกันทำให้สามารถรองรับความจุได้หลากหลายมากขึ้น

ประโยชน์ที่ได้รับ

  • เพิ่มประสิทธิภาพในการกำจัดสิ่งสกปรก-โดยเฉพาะอนุภาคขนาดเล็กและขนาดใหญ่
  • เหมาะสำหรับเศษกระดาษทุกประเภท ครอบคลุมถึงเศษกระดาษคุณภาพต่ำด้วย
  • สามารถใช้เพื่อจัดการกับอนุภาคขนาดใหญ่ที่ปนเปื้อนในปริมานสูงสุด
  • สามารถรองรับความจุที่เพิ่มขึ้นได้ดีเพื่อใช้งานต่อในการแยกสกปรกออกในขั้นต่อไป