ระบบ DOCTORING

DOCTORING SYSTEM

CONTACT FOR MORE INFORMATION

ข้อมูลทั่วไป

ระบบ Doctoring ถือเป็นองค์ประกอบสำคัญในการผลิตกระดาษ เนื่องจากในการผลิตกระดาษนั้นจำเป็นต้องมีการขจัดสิ่งปนเปื้อน, สิ่งสกปรกต่างๆ ในหลายๆตำแหน่งบนเครื่องจักร, การนำน้ำออกจากลูกกลิ้ง ตลอดจนฟังก์ชันพิเศษ เช่น การย่น (Creping) และการเคลือบ (Coating) เป็นต้น

หน้าที่และการใช้งาน

  • ขจัดสิ่งปนเปื้อนออกจากผิวลูกกลิ้ง ในขณะที่เครื่องจักรทำงาน 
  • สามารถทำงานได้หลากหลายตำแหน่ง เช่น ส่วนตะแกรงลวดเดินแผ่น/ ส่วนกดรีดน้ำ / ส่วนอบแห้งกระดาษ / ส่วนเข้าม้วนกระดาษ

ประโยชน์ที่ได้รับ

  • ลดจำนวนของการขาดของกระดาษขณะเดินเครื่องจักร
  • คุณภาพของกระดาษที่ดีขึ้น และสามารถเพิ่มปริมาณการผลิตได้มากขึ้นด้วย
  • เพิ่มอายุการใช้งานของผ้า